Титульний аркуш Повідомлення


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння
Дарчук С.I.

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)


МП


16.03.2012

(дата)


Особлива інформація емітента


1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Подiльський цемент"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

32325 с.Гуменцi, Кам'янець-Подiльський р-н, Хмельницька обл., вул. Хмельницьке шосе, 1-А

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00293091

1.5. Міжміський код та телефон, факс

(03849) 67-121 (03849) 67-120

1.6. Електронна поштова адреса

sgz@podcem.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення


2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

14.03.2012


(дата)

2.2. Повідомлення

49 Бюлетень. Цiннi папери України


16.03.2012

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці


в мережі Інтернет(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.03.2012

звільнено

Голова правлiння

Дарчук Семен Iванович

НА 342264

06.05.1997 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,0034381984

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про припинення повноваження складу правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме: припинити повноваження Дарчука Семена Iвановича, члена та голови правлiння (паспорт НА 342264, виданий 06.05.1997 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0034381984%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки.

13.03.2012

звільнено

Заступник голови правлiння

Фiтцморiс Демiєн Майкл

LB 0059570

02.09.2010 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про припинення повноваження складу правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме: припинити повноваження Фiтцморiса Демiєна Майкла (Fitzmaurice Damien Michael), члена та заступника голови правлiння (паспорт LB0059570, виданий 02.09.2010 р. в Дублiнi, Iрландiя); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки.


13.03.2012

звільнено

Член та секретар правлiння

Семенишин Геннадiй Зиновiйович

НА 718214

31.07.1999 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,0005730331

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про припинення повноваження складу правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме: припинити повноваження Семенишина Геннадiя Зiновiйовича, члена та секретаря правлiння (паспорт НА 718214, виданий 31.07.1999 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0005730331%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки;


13.03.2012

звільнено

Член правлiння

Абдурахманова Катерина Степанiвна

НА 152955

02.10.1996 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,0002005616

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про припинення повноваження складу правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме: припинити повноваження Абдурахманової Катерини Степанiвни, члена правлiння (паспорт НА 152955, виданий 02.10.1996 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0002005616%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебувала на посадi 3 роки;


13.03.2012

звільнено

Член правлiння

Дегтярьов Анатолiй Єлiсейович

НА 391006

05.08.1997 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про припинення повноваження складу правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме: припинити повноваження Дегтярьова Анатолiя Єлiсейовича, члена правлiння (паспорт НА 391006, виданий 05.08.1997 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки.


13.03.2012

звільнено

Член правлiння

Пасiчник Олена Григорiвна

НА 403462

11.10.1997 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про припинення повноваження складу правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме: припинити повноваження Пасiчник Олени Григорiвни, члена правлiння (паспорт НА 403462, виданий 11.10.1997 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебувала на посадi 3 роки.


13.03.2012

звільнено

Член правлiння

Пухеляк Станiслав Володимирович

НА 240032

05.11.1996 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про припинення повноваження складу правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме: припинити повноваження Пухеляк Станiслава Володимировича, члена правлiння (паспорт НА 240032, виданий 05.11.1996 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки.


13.03.2012

звільнено

Член правлiння

Рей Євгенiй Петрович

НА 153646

26.10.1996 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про припинення повноваження складу правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме: припинити повноваження Рей Євгенiя Петровича, члена правлiння (паспорт НА 153646, виданий 26.10.1996 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки.


13.03.2012

призначено

Голова правлiння

Дарчук Семен Iванович

НА 342264

06.05.1997 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,0034381984

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення обрати до складу правлiння Товариства Дарчука Семена Iвановича, на посаду голови правлiння (паспорт НА 342264, виданий 06.05.1997 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0034381984%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав посади механiка цеху Товариства, технiчного директора Товариства, члена та голови правлiння Товариства; призначено на строк 3 роки.


13.03.2012

призначено

Заступник голови правлiння

Фiтцморiс Демiєн Майкл

LB 0059570

02.09.2010 виданий Дублiнi, Iрландiя

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення обрати до складу правлiння Товариства Фiтцморiса Демiєна Майкла (Fitzmaurice Damien Michael), на посаду заступника голови правлiння (паспорт LB0059570, виданий 02.09.2010 р. в Дублiнi, Iрландiя); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав посади заступника голови правлiння та члена правлiння Товариства; призначено на строк 3 роки.


13.03.2012

призначено

Член та секретар правлiння

Семенишин Геннадiй Зиновiйович

НА 718214

31.07.1999 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,0005730331

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення обрати до складу правлiння Товариства Семенишина Геннадiя Зиновiйовича на посаду члена та секретаря правлiння (паспорт НА 718214, виданий 31.07.1999 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0005730331%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав посади заступника технiчного директора Товариства по новiй технiцi, заступника генерального директора Товариства по кадрах та побуту, секретаря та члена правлiння Товариства; призначено на строк 3 роки.


13.03.2012

призначено

Член правлiння

Абдурахманова Катерина Степанiвна

НА 152955

02.10.1996 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,0002005616

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення обрати до складу правлiння Товариства Абдурахманову Катерину Степанiвну на посаду члена правлiння (паспорт НА 152955, виданий 02.10.1996 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0002005616%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймала посади заступника головного бухгалтера Товариства, члена правлiння Товариства, обiймає посаду головного бухгалтера Товариства; призначено на строк 3 роки.

13.03.2012

призначено

Член правлiння

Дегтярьов Анатолий Єлiсеєвич

НА 391006

05.08.1997 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення обрати до складу правлiння Товариства Дегтярьова Анатолiя Єлiсеєвича на посаду члена правлiння (паспорт НА 391006, виданий 05.08.1997 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав посади головного механiка Товариства, начальника комерцiйного вiддiлу Товариства, члена правлiння Товариства; призначено на строк 3 роки.

13.03.2012

призначено

Член правлiння

Шейн Кармодi

Р 125461

26.05.2004 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення обрати до складу правлiння Товариства Шейна Кармодi (Shane Carmody) на посаду члена правлiння (паспорт Р125461, виданий 26.05.2004 р. в Дублiнi, Iрландiя); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав посади фiнансового директор СiАрЕйч в Туреччинi, обiймає посаду фiнансового директора СiАрЕйч в Українi; призначено на строк 3 роки;

13.03.2012

призначено

Член правлiння

Пасiчник Олена Григорiвна

НА 403462

11.10.1997 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення обрати до складу правлiння Товариства Пасiчник Олену Григорiвну на посаду члена правлiння (паспорт НА 403462, виданий 11.10.1997 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймала посади начальника вiддiлу працi та заробiтної плати Товариства, головного економiста Товариства, члена правлiння Товариства; призначено на строк 3 роки.

13.03.2012

призначено

Член правлiння

Рей Євген Петрович

НА 153646

26.10.1996 виданий Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення обрати до складу правлiння Товариства Рей Євгена Петровича на посаду члена правлiння (паспорт НА 153646, виданий 26.10.1996 р. Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав посади начальник цеху Товариства, заступник технiчного директора Товариства, члена правлiння Товариства; призначено на строк 3 роки.

13.03.2012

призначено

Голова наглядової ради

Делан Магвайєр

L 035496

13.08.2001 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0,000002204

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про обрання Деклана Магвайєра (Declan Maguire) на посаду голови наглядової ради Товариства (паспорт L 035496, виданий 13.08.2001 р. в Дублiнi, Iрландiя); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000002204%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав посаду члена i голови наглядової ради Товариства, регiонального директора по Центральнiй, Схiднiй та Пiвденнiй Європi СiАрЕйч Європейськi Матерiали, та обiймає посади регiонального директора по Схiднiй Європi СiАрЕйч Європейськi Матерiали, директора СiАрЕйч Поланд Продактс енд Дiстрiбьюшн Бi.Вi); призначено на строк 3 роки;


13.03.2012

призначено

Голова ревiзiйної комiсiї

Йоханна Ромнесс

PD 4715005

09.09.2011 виданий посольством Фiнляднiї в Дублiнi, Iрландiя

0

Зміст інформації:

Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Подiльський цемент" (надалi - Товариство) на своєму засiданнi 13.03.2012 р. (протокол №1/2012) прийняла рiшення про обрання Йоханни Ромнесс (Johanna Romness) на посаду голови ревiзiйної комiсiї (паспорт PD4715005, виданий 09.09.2011 р. посольством Фiнляндiї в Дублiнi, Iрландiя); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймала посади менеджера по розвитку СiАрЕйч Європейськi Матерiали, фiнансового контролера "Рудус" (Фiнляндiя), та обiймає посаду регiонального фiнансового контролера СiАрЕйч Європейськi Матерiали; призначено на строк 3 роки.