Особлива інформація щодо змін у складі посадових осіб Товариства

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Подільський цемент» (згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 07.03.2012 р. перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент»).

1.2. Організаційно-правова форма емітента: відкрите акціонерне товариство (згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 07.03.2012 р. змінено на публічне акціонерне товариство).

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293091.

1.4. Місцезнаходження емітента: вулиця Хмельницьке шосе, 1-А, село Гуменці, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, Україна 32325.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03849) 67-121, (03849) 67-120.

1.6. Електронна поштова адреса емітента: sgz@podcem.com.ua.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://podcem.com.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Загальні збори акціонерів ВАТ «Подільський цемент» (далі – Товариство), що відбулися 07.03.2012 р. (протокол № 20), прийняли рішення припинити повноваження складу наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень, а саме припинити повноваження:

Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 07.03.2012 р., прийняли рішення (протокол № 20) обрати до складу наглядової ради Товариства зі строком повноважень 3 роки (відповідно до Статуту Товариства):

Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 07.03.2012 р., прийняли рішення (протокол № 20) припинити повноваження складу ревізійної комісії ВАТ «Подільський цемент» у зв’язку з закінченням строку повноважень, а саме припинити повноваження:

Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 07.03.2012 р., прийняли рішення (протокол № 20) обрати до складу ревізійної комісії Товариства зі строком повноважень 3 роки (відповідно до Статуту Товариства):

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Дарчук С.І. 
12.03.2012 р.