Титульний аркуш Повідомлення


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння
Дарчук С.I.

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)


МП


14.03.2012

(дата)


Особлива інформація емітента


1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Подiльський цемент"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

32325 с.Гуменцi, Кам'янець-Подiльський р-н, Хмельницька обл., вул. Хмельницьке шосе, 1-А

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00293091

1.5. Міжміський код та телефон, факс

(03849) 67-121 (03849) 67-120

1.6. Електронна поштова адреса

sgz@podcem.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення


2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

12.03.2012


(дата)

2.2. Повідомлення

47 Бюлетень. Цiннi папери України


14.03.2012

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці


в мережі Інтернет(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.03.2012

звільнено

Член наглядової ради

Алан Коннолi

R 675630

23.04.2003 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0,000002204

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Подiльський цемент" (далi - Товариство), що вiдбулися 07.03.2012 р. (протокол № 20), прийняли рiшення припинити повноваження складу наглядової ради Товариства у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме припинити повноваження Алана Коннолi, члена наглядової ради (паспорт R 675630, виданий 23.04.2003 р. в Дублiнi, Iрландiя); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000002204%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки.

07.03.2012

звільнено

Член наглядової ради

Деклан Дойл

PS 613984

09.08.2005 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0,000002204

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Подiльський цемент" (далi - Товариство), що вiдбулися 07.03.2012 р. (протокол № 20), прийняли рiшення припинити повноваження складу наглядової ради Товариства у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме припинити повноваження Деклана Дойла, члена наглядової ради (паспорт PS 613984, виданий 09.08.2005 р. в Дублiнi, Iрландiя); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000002204%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки.


07.03.2012

звільнено

Голова наглядової ради

Деклан Магвайєр

LB 0036005

17.06.2009 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0,000002204

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Подiльський цемент" (далi - Товариство), що вiдбулися 07.03.2012 р. (протокол № 20), прийняли рiшення припинити повноваження складу наглядової ради Товариства у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме припинити повноваження Деклана Магвайєра, голови наглядової ради (паспорт LB0036005, виданий 17.06.2009 р. в Дублiнi, Iрландiя); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000002204%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки


07.03.2012

звільнено

Член наглядової ради

Майкл О'Салiван

PS 2226120

01.09.2006 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0,000002204

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Подiльський цемент" (далi - Товариство), що вiдбулися 07.03.2012 р. (протокол № 20), прийняли рiшення припинити повноваження складу наглядової ради Товариства у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме припинити повноваження Майкла О'Салiвана, члена наглядової ради (паспорт PS 2226120, виданий 01.09.2006 р. в Дублiнi, Iрландiя); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000002204%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки.


07.03.2012

призначено

Член наглядової ради

Деклан Магвайєр

L 035496

13.08.2001 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0,000002204

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 07.03.2012 р., прийняли рiшення (протокол № 20) обрати до складу наглядової ради Товариства Деклана Магвайєра (Declan Maguire) на посаду члена наглядової ради (паспорт L 035496, виданий 13.08.2001 р. в Дублiнi, Iрландiя); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000002204%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав посади члена наглядової ради Товариства, регiонального директора по Центральнiй, Схiднiй та Пiвденнiй Європi СiАрЕйч Європейськi Матерiали, та обiймає посади регiонального директора по Схiднiй Європi СiАрЕйч Європейськi Матерiали, директора СiАрЕйч Поланд Продактс енд Дiстрiбьюшн Бi.Вi); обрано строком на 3 роки.


07.03.2012

призначено

Член наглядової ради

Алан Коннолi

R 675630

23.04.2003 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0,000002204

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 07.03.2012 р., прийняли рiшення (протокол № 20) обрати до складу наглядової ради Товариства Алана Коннолi (Alan Connolly) на посаду члена наглядової ради (паспорт R 675630, виданий 23.04.2003 р. в Дублiнi, Iрландiя); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000002204%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав посаду члена наглядової ради Товариства, обiймав та обiймає посаду фiнансового директора СiАрЕйч Європейськi Матерiали); обрано строком на 3 роки.


07.03.2012

призначено

Член наглядової ради

Генрi Моррiс

LB 0026141

17.09.2008 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 07.03.2012 р., прийняли рiшення (протокол № 20) обрати до складу наглядової ради Товариства Генрi Моррiса (Henry Morris) на посаду члена наглядової ради (паспорт LB0026141, виданий 17.09.2008 р. в Дублiнi, Iрландiя); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймав та обiймає посаду управляючого директора СiАрЕйч Європейськi Матерiали); обрано строком на 3 роки.

07.03.2012

звільнено

Голова ревiзiйної комiсiї

Санна Лухтала

F 16198803

02.04.2004 виданий в Дублiнi, Iрландiя, посольством Фiнляндiї

0,000002204

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 07.03.2012 р., прийняли рiшення (протокол № 20) припинити повноваження складу ревiзiйної комiсiї ВАТ "Подiльський цемент" у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме припинити повноваження Санна Лухтала, голови ревiзiйної комiсiї (паспорт F 16198803, виданий 02.04.2004 р. в Дублiнi, Iрландiя, посольством Фiнляндiї); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000002204%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебувала на посадi 3 роки


07.03.2012

звільнено

Член ревiзiйної комiсiї

Марiуш Богач

AF 0667275

02.01.2003 виданий Воєводою Святокржиським

0,000002204

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 07.03.2012 р., прийняли рiшення (протокол № 20) припинити повноваження складу ревiзiйної комiсiї ВАТ "Подiльський цемент" у зв'язку з закiнченням строку повноважень, а саме припинити повноваження Марiуша Богача, члена ревiзiйної комiсiї (паспорт AF 0667275, виданий Воєводою Святокржиським 02.01.2003 р.); володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000002204%; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; перебував на посадi 3 роки.


07.03.2012

призначено

Член ревiзiйної комiсiї

Йоханна Ромнесс

PD 4715005

09.09.2011 виданий посольством Фiнляндiї в Дублiнi, Iрландiя

0

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 07.03.2012 р., прийняли рiшення (протокол № 20) обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства Йоханну Ромнесс (Johanna Romness) на посаду члена ревiзiйної комiсiї (паспорт PD4715005, виданий 09.09.2011 р. посольством Фiнляндiї в Дублiнi, Iрландiя); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймала посади менеджера по розвитку СiАрЕйч Європейськi Матерiали, фiнансового контролера "Рудус" (Фiнляндiя), та обiймає посаду регiонального фiнансового контролера СiАрЕйч Європейськi Матерiали); обрано строком на 3 роки


07.03.2012

призначено

Член ревiзiйної комiсiї

Гроня МаКенна

РА 761226

24.02.2006 виданий в Дублiнi, Iрландiя

0

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 07.03.2012 р., прийняли рiшення (протокол № 20) обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства Гроню МаКенна (Grainne McKenna) на посаду члена ревiзiйної комiсiї (паспорт РА761226, виданий 24.02.2006 р. в Дублiнi, Iрландiя); часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; до цього обiймала посаду фiнансового контролера СiАрЕйч Європейськi Матерiали, та обiймає посаду начальника фiнансового вiддiлу СiАрЕйч Європейськi Матерiали); обрано строком на 3 роки.