Навколишнє середовище

Екологічна політика Групи CRH

І. Вступ, мета та сфера застосування

Група компаній CRH (далі – Група) інтегрує принципи сталого розвитку в усю свою діяльність. З огляду на постійно зростаючу потребу в світових ресурсах і все більший вплив на глобальний клімат ми переконані в необхідності зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні стандартів управління в сфері охорони навколишнього середовища та контролю за станом довкілля. У такий спосіб ми усуваємо екологічні ризики та зменшуємо потенційні впливи і, таким  чином, зіграємо свою роль у захисті довкілля.

Спільно з зацікавленими сторонами, зокрема з клієнтами та широким колом представників галузі виробництва будівельних матеріалів, ми вживаємо кроків для зменшення викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти та покращення ресурсо-ефективності нашої діяльності. Наша кліматична стратегія, яка інтегрована в нашу бізнес-стратегію, спрямована на створення будівельних рішень, що знижують викиди в атмосферу та сприяють кліматичній стійкості, орієнтуються на довговічність бетону та переваги будівництва з нього з погляду зменшення наших прямих викидів вуглекислого газу. «Екологічною політикою» ми демонструємо дотримання законів, правил та положень, які стосуються екологічних питань, та закладаємо основу для безперервних удосконалень у природоохоронній діяльності по всій Групі. Через різноманітність нашого бізнесу впливи на довкілля можуть варіюватися. Однак у всіх випадках нашою метою є покращення екологічних показників відповідно до екологічних цілей як на рівні Групи, так і в компаніях Групи.

II. Декларація принципів Політики

«Екологічна політика» Групи, яка застосовується в усіх операційних компаніях, має забезпечити:

 • дотримання, як мінімум, усього чинного природо-охоронного законодавства, постійне вдосконалення управління охороною навколишнім середовищем, постійне прагнення відповідати передовим галузевим стандартам або перевершувати їх, контроль та звітування про показники, щоб забезпечити дотримання вимог «Політики»;
 • відкриту комунікацію та виконання нашими працівниками та підрядниками своїх обов’язків у сфері охорони довкілля;
 • дію на випередження, коли йдеться про виклики,пов’язані зі зміною клімату;
 • зниження викидів в атмосферу і оптимізацію використання енергії, водних, земельних та інших ресурсів;
 • появу нових продуктів, технологічних інновацій і бізнес-можливостей, орієнтованих на сталий розвиток;
 • розвиток позитивних відносин із зацікавленими сторонами та підтримання добросусідських взаємин з усіма громадами, на території яких ми ведемо діяльність;
 • дотримання вимог, перелічених у розділі VI цієї «Політики».

III. Функції та обов’язки працівників і керівників

Ця «Екологічна політика» має неухильно застосовуватися всіма нашими компаніями. Існують чіткі сфери відповідальності для керівництва операційної діяльності, Головного виконавчого директора Групи, Комітету з питань охорони праці, довкілля та соціальної відповідальності та, нарешті, Ради директорів Групи.

Працівники зобов’язані:

 • брати участь у відповідних навчальних програмах;
 • прочитати та зрозуміти свої обов’язки, вказані в цій «Політиці»;
 • повідомляти свого керівника або менеджера з охорони навколишнього середовища про можливі або фактичні порушення дозволів, правил або положень у природоохоронній сфері. Крім того, працівники можуть, не побоюючись помсти або переслідувань, висловити свої занепокоєння на гарячу лінію Групи — конфіденційний, багатомовний сервіс, який працює цілодобово.

Керівники компанії зобов’язані:

 • доручати, за необхідності, менеджерам з охорони довкілля впроваджувати кращі практики та долучатися до ініціатив рівня Групи;
 • здійснювати ефективне щоденне впровадження цієї «Політики» для виконання вимог та досягнення високого рівня управління охороною навколишнього середовища на всіх майданчиках компаній Групи;
 • сповіщати відповідне вище керівництво про всі випадки з негативними наслідками для довкілля якомога швидше після такого випадку.

IV. Контроль, забезпечення ефективності та повідомлення про порушення

Керівники в компаніях Групи відповідають за реалізацію корпоративної «Екологічної політики». Вони призначають менеджерів з охорони навколишнього середовища / відповідальних за дотримання природоохоронних вимог для надання експертних консультацій. Ці менеджери / відповідальні за дотримання природоохоронних вимог яким надають підтримку спеціалісти рівня Групи, допомагають операційним менеджерам досягати досконалості в управлінні навколишнім середовищем.

На всіх майданчиках компаній Групи повинні вимірюватися екологічні показники, а вище керівництво має їх переглядати, щоб забезпечити виконання нормативних вимог і встановлених ключових показників ефективності (КПЕ) або цілей.

Про екологічні інциденти, які вважаються значними, необхідно доповідати вищому керівництву, директору з охорони праці та навколишнього середовища Групи, а в деяких випадках — відділу корпоративних зв’язків Групи, щоб забезпечити належне управління ризиками.

Керівники компаній Групи надають підтримку корпоративному відділу сталого розвитку Групи шляхом надання даних зі щорічної оцінки впливу на довкілля. Це дозволить контролювати реалізацію «Екологічної політики» та переконатися, що управління потенційними екологічними ризиками здійснюється належним чином.

Дотримання цієї «Політики» має бути частиною поточної програми перевірок відділом внутрішнього аудиту (ВА). Про виявлені проблеми необхідно повідомляти відповідних зацікавлених сторін, зокрема Ревізійний комітет, відповідно до статуту ВА.

Недотримання цієї «Політики» (навмисно або через недбалість) може бути наслідком застосування дисциплінарних заходів у повному обсязі, включаю- чи розірвання відповідних трудових та/або інших договорів.

Про підозрювані або фактичні порушення цієї «Політики» можна повідомити конфіденційно на гарячу лінію Групи.

V. Додаткова документація

 • Керівні принципи щодо планів управління з відновлення біорізноманіття та відновлення видобувних ділянок.
 • Керівні принципи щодо моніторингу водних ресурсів.
 • Звіт про сталий розвиток.

VI. Перелік вимог

Примітка. Нещодавно придбані компанії повинні в найкоротші строки після завершення придбання (від 60
до 90 днів) забезпечити наявність плану дій для виконання вимог.

 

Завантажити PDF версію Екологічної політики Групи CRH